Danh Sách IEQAS* University & College -2018

0
435

Danh Sách IEQAS* University & College -2018

1. Khu vực SEOUL

No Name of the school Regions Dormitory Scholarship English exclusive lectures View map
1 Seoul O O X View
2 Seoul O O O View
3 Seoul O O O View
4 Seoul O O O View
5 Seoul O O O View
6 Seoul O O O View
7 Seoul O O O View
8 Seoul O O X View
9 Seoul O O O View
10 Seoul O O X View
No Name of the school Regions Dormitory Scholarship English exclusive lectures View map
11 Seoul O O O View
12 Seoul O O O View
13 Seoul O O O View
14 Seoul O O X View
15 Seoul O O O View
16 Seoul O O O View
17 Seoul O O X View
18 Seoul O O X View
19 Seoul O O X View
20 Seoul X X X View
No Name of the school Regions Dormitory Scholarship English exclusive lectures View map
21 Seoul O O X View
22 Seoul X X X View
23 Seoul O O X View
24 Seoul O O X View
25 Seoul O O O View
26 Seoul O O X View
27 Seoul O O O View
28 Seoul O O X View
29 Seoul O O X View

2. Khu vực BUSAN

No Name of the school Regions Dormitory Scholarship English exclusive lectures View map
1 Busan O O X View
2 Busan O O X View
3 Busan O O O View
4 Busan O O O View
5 Busan O O O View
6 Busan O O X View
7 Busan O O X View
8 Busan O O X View
9 Busan O O X View
10 Busan O O O View

 

3. Khu vực DEAGU

No Name of the school Regions Dormitory Scholarship English exclusive lectures View map
1 Daegu O O X View
2 Daegu O O X View
3 Daegu O O X View
4 Daegu X O X View
5 Daegu O O O View
6 Daegu X X X View
7 Daegu O O X View

 

4. Khu vực INCHEON

No Name of the school Regions Dormitory Scholarship English exclusive lectures View map
1 Incheon O O O View
2 Incheon O O X View
3 Incheon X O X View

 

5. Khu vực Gwangju

No Name of the school Regions Dormitory Scholarship English exclusive lectures View map
1 Gwangju O O O View
2 Gwangju O O O View
3 Gwangju O O X View
4 Gwangju O O X View
5 Gwangju O X X View

 

6. Khu vực Daejeon

No Name of the school Regions Dormitory Scholarship English exclusive lectures View map
1 Daejeon O O X View
2 Daejeon O O O View
3 Daejeon O O X View
4 Daejeon O O X View
5 Daejeon O O O View
6 Daejeon O O O View
7 Daejeon X O O View
8 Daejeon O O O View

 

7. Khu vực Ulsan

No Name of the school Regions Dormitory Scholarship English exclusive lectures View map
1 Ulsan O O O View
2 Ulsan X X X View
3 Ulsan O O O View

 

8. Khu vực Gyeonggi-do

No Name of the school Regions Dormitory Scholarship English exclusive lectures View map
1 Gyeonggi-do O O O View
2 Gyeonggi-do O O X View
3 Gyeonggi-do O O X View
4 Gyeonggi-do X O X View
5 Gyeonggi-do O O X View
6 Gyeonggi-do X X X View
7 Gyeonggi-do O O X View
8 Gyeonggi-do O O O View
9 Gyeonggi-do O O O View
10 Gyeonggi-do O O X View
No Name of the school Regions Dormitory Scholarship English exclusive lectures View map
11 Gyeonggi-do O O O View
12 Gyeonggi-do X X X View
13 Gyeonggi-do O O O View
14 Gyeonggi-do O O X View
15 Gyeonggi-do O X X View
16 Gyeonggi-do O O O View
17 Gyeonggi-do O O X View

9. Khu vực Gangwon-do

No Name of the school Regions Dormitory Scholarship English exclusive lectures View map
1 Gangwon-do O O O View
2 Gangwon-do O O O View
3 Gangwon-do O O O View
4 Gangwon-do O O O View
5 Gangwon-do O O O View

 

10. Khu vực Chungcheongbuk-do

No Name of the school Regions Dormitory Scholarship English exclusive lectures View map
1 Chungcheongbuk-do O O X View
2 Chungcheongbuk-do O O O View
3 Chungcheongbuk-do O O X View
4 Chungcheongbuk-do O O O View
5 Chungcheongbuk-do O O X View
6 Chungcheongbuk-do O O X View

 

11. Khu vực Chungcheongnam-do

No Name of the school Regions Dormitory Scholarship English exclusive lectures View map
1 Chungcheongnam-do O O O View
2 Chungcheongnam-do O O O View
3 Chungcheongnam-do O O X View
4

KONYANG UNIVERSITY

A growing force in higher education
Chungcheongnam-do O O X View
5 Chungcheongnam-do O O X View
6 Chungcheongnam-do O O X View
7 Chungcheongnam-do O O X View
8 Chungcheongnam-do O O X View
9 Chungcheongnam-do O O X View
10 Chungcheongnam-do O O X View
No Name of the school Regions Dormitory Scholarship English exclusive lectures View map
11 Chungcheongnam-do O O X View

 

12. Khu vực Jeollabuk-do

No Name of the school Regions Dormitory Scholarship English exclusive lectures View map
1 Jeollabuk-do O O O View
2 Jeollabuk-do O O X View
3 Jeollabuk-do O O X View
4 Jeollabuk-do O O O View
5 Jeollabuk-do O O X View
6 Jeollabuk-do O O X View

 

13. Khu vực Jeollanam-do

No Name of the school Regions Dormitory Scholarship English exclusive lectures View map
1 Jeollanam-do O O X View
2 Jeollanam-do O O X View
3 Jeollanam-do O O X View

 

14. Khu vực Gyeongsangbuk-do

No Name of the school Regions Dormitory Scholarship English exclusive lectures View map
1 Gyeongsangbuk-do O O X View
2 Gyeongsangbuk-do O O X View
3 Gyeongsangbuk-do O O X View
4 Gyeongsangbuk-do O O O View
5 Gyeongsangbuk-do O O O View
6 Gyeongsangbuk-do O O O View
7 Gyeongsangbuk-do O O O View
8 Gyeongsangbuk-do O O O View
9 Gyeongsangbuk-do O O O View
10 Gyeongsangbuk-do O O O View
No Name of the school Regions Dormitory Scholarship English exclusive lectures View map
11 Gyeongsangbuk-do O O O View
12 Gyeongsangbuk-do X X X View

 

15. Khu vực Gyeongsangnam-do

No Name of the school Regions Dormitory Scholarship English exclusive lectures View map
1 Gyeongsangnam-do O O X View
2 Gyeongsangnam-do O O X View
3 Gyeongsangnam-do O O O View
4 Gyeongsangnam-do O O X View
5 Gyeongsangnam-do O O X View
6 Gyeongsangnam-do O O X View
7 Gyeongsangnam-do O O X View
8 Gyeongsangnam-do X X X View

 

16. Khu vực Jeju-do

No Name of the school Regions Dormitory Scholarship English exclusive lectures View map
1 Jeju-do O O X View
2 Jeju-do O O X View
3 Jeju-do X X O View

 

 

16. Khu vực Sejong-si

No Name of the school Regions Dormitory Scholarship English exclusive lectures View map
1 Sejong-si X X X View
2 Sejong-si O O X View
3 Sejong-si O O O View

 

4. Thông tin liên hệ

  • CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC 2T 
  • Hồ sơ ứng tuyển trực tiếp đến địa chỉ: Số nhà A18, 252 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 024 36409888. ĐTDĐ: 093 6066286. / 0915 095 800 / 0913 22 9393 ./ Skype: thachnv  / http://2te.vn